О нама

O Канцеларији за младе

Локална канцеларија за младе је локални сервис младих. Главни циљ њеног формирања је стварање услова у локалним срединама ― општинама и градовима у Србији, за квалитетнији живот младих људи и њихово активно учешће у савременим токовима развоја друштва. Млади имају право, а требало би да имају и прилику, да пуноправно учествују у одлукама које утичу на њихов живот, а које се доносе на локалном нивоу. Младе такође треба подржати и пружити им прилику да се укључе у све врсте активности које доприносе решавању проблема са којима се сусрећу и које доприносе побољшању квалитета њиховог живота у заједници у којој живе.

Канцеларија за младе која ради као део одељења за Друштвене делатности представља спону између младих и градске управе.

Канцеларија за младе је задужена за имплементацију „Локалног акционог плана за младе“. Оно што је такође обавеза Канцеларије за младе је да програми за младе буду доступни што већем броју младих.

Канцеларија за младе активно ради на препознавању проблема младих и ради испитивање потреба младих. Резултати овог испитивања су заправо оно што је главни водич приком креирања програма за младе.

Циљеви Канцеларије за младе су:

 • афирмисање младих и њихово укључивање у друштво;
 • обезбеђивање једнаког положаја младих у друштву;
 • организовани приступ решавањима проблема младих;
 • организовање друштвеног живота младих;
 • унапређење безбедности младих;
 • помоћ младима у њиховој професионалној оријентацији;
 • пружање подршке у реализацији пројеката младих;
 • укључивање младих у културни и спортски живот града Јагодине;
 • афирмисање различитих културних вредности, разумевања, толерације, сагледавање проблема младих и њихово решавање;
 • пружање подршке иницијативама и пројектима младих и проналажење начина за њихово финансирање;
 • едуковање младих о проблемима и изазовима одрастања;
 • информисање младих;
 • промовисање спорта, здравог и одговорног начина живота;
 • подржавање активне сарадње града Јагодине, школа, невладиних организација, спортских и омладинских организација и клубова;
 • промовисање значаја волонтерског рада.

Канцеларија реализује циљеве у складу са Националном стратегијом за младе и Локланим акционим планом за младе.

 

Визија и мисија КЗМ "Јагодина - град младих"

3.1 Визија

Млади препознају Јагодину као свој град и заједно раде у парнерству са градском управом на развијању механизма за њено стално унапређивање. Сви млади живе у Јагодини у складу и Јагодина је град који је светао пример у коме нема вршњачког насиља и дискриминације по било којој основи.

 • Постоји мрежа услуга за унапређење положаја младих
 • Млади су активно укључени у доношење одлука
 • Млади су интегрални део јавног, политичког и културног живота
 • Постоје канали комуникације између градске управе и младих
 • Постоје органи града који се активно баве питањима младих (Савет за младе, Омладински форум)

3.2 Мисија

Град Јагодина се обавезује да ће радити на остваривању визије кроз:

 • Јачање локалних актера који се баве младима;
 • Унапређивати инфраструктурне ресурсе са циљем подстицаја развоја града;
 • Поштовати принципе транспарентности рада институција и процеса израде и имплементације развојних програма;
 • Покретати програме подршке за унапређење положаја младих засноване на њиговим потребама;
 • Радити на искорењивању свих видова дискриминације;
 • Пружати свеобухватну подршку Канцеларији за младе у процесу имплементације „Локалног акционог плана за младе“;
 • Обезбеђивати механизме за активно уључивање младих како у процес креирања развојних програма, тако и њихове имплемнатције, мониторинга и евалуације;
 • Креирати програме за подстицај привредног развоја и стварања позитивне социјално – економске климе у граду;
 • Креирати програме и системска решења за решавања проблема младих;

 

O Јагодини

Најстарији трагови живота на тлу Јагодине потичу из млађег каменог доба око 5500 година пре нове ере. У првом веку настало је Римско насеље под "Ђурђевим брдом". 

Средњовековно село Јагодна први пут се помиње 15.jула (28.јула по новом календару) 1399. године у једном допису Кнегиње Милице и њених синова Стeфана и Вукана, Дубровачкој општини. Овај документ је први сачувани писани податак да је Јагодина постојала у 14.веку, али да је била и привремена владараска резиденција.

8.јула 1411.године Деспот Стефан Лазаревић, одржао је у тадашњој Јагодњој, Сабор уз присуство свештеника и властеле, на коме је донео златопечатну повељу (хрисовуљу) којом је манастиру Хиландар доделио нове повластице и имања.

Јагодина се простире од 43°52' до 44°07' северне географске ширине и од 21°02' до 21°21' источне географске ширине на надморској висини од 116 метара.

Јагодина се налази у централној Србији и представља највећи град у Горњевеликоморавској котлини. Град је поред ауто пута, 136 километара јужно од Београда и 100 километара северно од Ниша.

Простире се на површини од 470 км² , у подножју Ђурђевог брда, у равници око Белице (која је лева притока Велике Мораве). Кроз територију града протичу рекe Велика Морава и Лугомир, а западно од Велике Мораве налазе се планине, Јухор (755 метара) и Црни врх (708 метара), које припадају Родопским планинама.

Јагодинска општина граничи се са општинама: Свилајнац на северу, Деспотовац на северо-истоку, Баточина на северо-западу. На истоку и југо-истоку граничи се са општинама Параћин и Ћуприја, на западу са општином Крагујевац и на југо-западу са општином Рековац.