Савет за младе

Шта је и како ради савет за младе?

Његове су надлежности уско везане за креирање омладинске политике на локалном нивоу, саветовање скупштине града у вези одлука које се тичу младих и подстицање пројеката и програма из области рада са младима. У складу са Законом о младима, Савет за младе је саветодавно тело Скупштине града које подстиче, усклађује и прати активности у вези са развојем, остваривањем и спровођењем омладинске политике на локалном нивоу и предлаже мере за њено унапређивање.

Савет за младе има две значајне улоге које га чине кључним за фунционални развој и спровођење локалне омладинске политике:

 • Савет за младе је тело које омогућује младима да активно учествују у доношењу одлука 
 • Савет за младе је тело за умрежавање и међусекторску сарадњу различитих институција које се у неком делу своје делатности баве младима (школе, НСЗ, ЦСР, МУП, ДЗ,...).

Најмање половину чланова Савета за младе требало би да чине млади узраста од 15 до 30 година. Осим младих, препорука је да се у Савет укључе представници институција у чијем су делокругу области од интереса за младе, представници удружења младих, удружења за младе и угледни стручњаци. 

Савет за младе би требало да броји укупно 11 чланова.

Опсег и надлежности Савета за младе дефинисане су „Законом о младима Републике Србије“ („Сл. Гласник Р Србије бр.50/2011“) – експлицитно чланом 17. овог закона. 

Надлежности савета за младе

 1. Иницира и учествује у изради локалне омладинске политике у области образовања, спорта, коришћења слободног времена, повећања запослености, информисања, активности учешћа, обезбеђивању једнаких шанси, здравства, културе, равноправности полова, спречавању насиља и криминалитета, приступа правима, одрживог развоја и животне средине и другим областима од значаја за младе;
 2. Учествује у изради посебних локалних акционих планова, програма и политика у сагласности са Националном стратегијом за младе и прати њихово остваривање;
 3. Даје мишљење о питањима од значаја за младе и о њима обавештава органе Града;
 4. Даје мишљење на нацрте прописа и одлука које доноси Скупштина у областима значајним за младе;
 5. Усваја годишње и периодичне извештаје о остваривању локалне омладинске политике и локалних акционих планова и програма за младе и подноси их Скупштини, Градоначелнику и Градском већу;
 6. Иницира припрему пројеката или учешће Града у програмима и пројектима за младе у циљу унапређења положаја младих и обезбеђења остваривања њихових права која су у надлежности Града;
 7. Подстиче сарадњу између Града и омладинских организација и удружења и даје подршку реализацији њихових активности;
 8. Подстиче остваривање међуопштинске сарадње која се односи на омладину и о томе обавештава органе Града;
 9. Даје мишљење о предлозима пројеката од значаја за младе који се делимично или потпуно финансирају из буџета Града, прати њихово остваривање и даје своје мишљење надлежном органу Града.